"2015"

Auran  seurakunnan  kirkkovaltuusto  hyväksyi  kokouksessaan  08.12.2009  Auran  seurakunnan  strategian  "Auran  seurakunnan  toiminnan  suuntaviivat  vuoteen  2015."  Hyväksyttyä  ohjelmaa  edelsi  yli  vuoden  kestänyt  työntekijöiden  ja  luottamushenki-löiden  yhteinen  työskentely.

 

Auran  seurakunnan  toiminnan  suuntaviivat  vuoteen  2015. 


Tavoitteet  ja  kuinka  niihin  voidaan  edetä.

 

 

 

 1)  Lähtökohta:  Seurakunnan  hengellinen  perustehtävä.

 

-Kirkon  sanoman  välittäminen.

-Jumalanpalvelus  ja  jumalanpalveluselämän  kehittäminen  tärkeässä  asemassa.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Kirkon  sanoma  välittyy  ainoastaan  siitä  lähtökohdasta  että  kaiken  toiminnan  perustana  on  kasteopetus.  Jumalanpalvelusuudistus  lähtökohtineen  antaa  hyvät  mahdollisuudet  jumalanpalveluselämän  kehittämiseen.  Jumalanpalveluselämä  on  jo  tällä  hetkellä  laadukasta  mutta  jatkuva uudistaminen  on  oltava  koko  ajan  mielessä.

 

2)  Vastuun  jakaminen

 

-Yhteinen  työnäky  työntekijöiden,  vapaaehtoisten  ja  luottamushenkilöiden  keskuudessa.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Työntekijöiden,  vapaaehtoisten  ja  luottamushenki-löiden  kohtaamiselle  ja  yhteiseen  työhön  sitoutumiselle  luodaan  edellytykset.  Vuosittain  tulevan  vuoden  toiminasta  keskustellaan  yhdessä  ja  toimintaa  myös  arvioidaan  yhdessä.  Toimintaresurssit  ja  tavoitteet  sovitetaan  yhteen  yhden  vuoden  suunnitelmassa  samalla  ottaen  kuitenkin  myös  pitempi  jakso  huomioon.

 

 

3)  Toiminnan  jatkuva  kehittäminen

 

-Seurakuntalaisilta  saatava  palaute  on  tärkeä  toiminnan  kehittämisen  kannalta.

-Seurakuntalaisten  kohtaamiseen  on  oltava  aikaa  ja  kohtaamisien  laatuun  kiinnitetään  huomiota.

-Monipuolisen  toiminnan  ylläpitäminen  kaikki  ikäluokat  huomioon  ottaen.

-Kiinnotuksen  herättäminen  seurakunnan  toimintaa  kohtaan.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Vastuu  on  jokaisella  työntekijällä  ja  luottamushenkilöllä.  Seurakuntalaisten  laadukkaan  kohtaamisen  edellytys  on  riittävät  resurssit.  Työntekijöiden  riittävään  ja  jatkuvaan  koulutukseen  kiinnitetään  huomiota.  Jokaisella  työntekijällä  on  velvollisuus  kehittää  jatkuvasti  ammattitaitoaan  ja  tähän  annetaan  tarvittavat  resurssit.

 

 

4)  Painopisteet  matkalla  vuoteen  2015

-Erityisenä  painopistealueena  on  perhetyö  ja  nuorten  aikuisten  kohtaaminen.

-Kansainvälisen  vastuu  ja  lähetystyö.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Perhetyö  ja  nuorten  aikuisten  kohtaaminen  on  kirkon  suuri  mahdollisuus  tulevina  vuosina.  Tämä  on  kokonaiskirkollinen  haaste,  mutta  sama  tehtävä  on  ajankohtainen  myös  paikallistasolla  Auran  seurakunnassa.  Perhetyöntekijän  määräaikainen  palkkaaminen  vuoden  2011  alusta  on  eräs 

keino  päästä  tähän  tavoitteeseen.  Kansainväliseen  vastuuseen  kasvattaminen  ja  lähetyskasvatus  on  aloitettava  riittävän  ajoissa  jotta  viimeistään  seurakunnan  nuorten  toiminnassa  nämä  asiat  koetaan  tärkeiksi.

 

 

5)  Ympäristö

-Laaditaan  seurakunnalle  oma  ympäristöohjelma  Kirkon  ympäristöohjelman  lähtökohdat  tiedostaen.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Auran  seurakunnan  ympäristöohjelman  laatiminen  aloitetaan  jo  vuonna  2010.

 

6)  Internet  ja  seurakunta

-Internet  on  aito  ja  toimiva  ympäristö  seurakuntalaisten  hengelliseen  kohtaamiseen.

 

Kuinka  tähän  päästään?  Seurakunnan  kotisivujen  jatkuva  kehittäminen  on  jokaisen  työntekijän  velvollisuus.  Yksi  työntekijä  osallistuu  vuonna  2010  kokonaiskirkolliseen  ”Hengellinen  elämä  verkossa - kouluttajakolutukseen”  ja  hoitaa  tämän  jälkeen  muiden  työntekijöiden  kouluttamisesta  seurakunnassa. Internettiä  hyödynnetään  seurakuntalaispalautteen  hankkimisessa.

 

 

Päivitetty 09.12.2009  TÄ